Документи за допускане до конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИА с НАО (приети с решение на НС от 02.05.2011 г.).

Допълнения и изменения към документите за допускане до конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИА с НАО (приети с решение на НС от 02.05.2011 г., доп. изм. 13.05.2019 г.).

Образци на справките за минималните изисквания съгласно ЗРАСРБ (изм. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019 г.):


Уважаеми кандидати,

Преди да започнете попълването на справките, моля, запознайте се със съответните текстове от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН приложими за Вашия конкурс, както и с Таблици 1 и 2 от ППЗРАСРБ и Таблица 1 от Правилника на Академията за Професионално направление 4.1 Физически науки. Към настоящия момент Таблица 2 от Правилника на Академията (изм. и доп. 29.10.2018 г., кор. 10.12.2018 г.) не е актуализирана в съответствие с последните изменения в ППЗРАСРБ (ДВ бр. 15 от 19.02.2019 г.).

Кратко упътване в частта за публикациите и цитатите:

Ръководството на Института по астрономия с НАО Ви пожелава успех!

Последна редакция: 15 юни 2019 г.