Конкурси

           Материали по конкурси за професори и доценти


Специфични изисквания за заемане на академични длъжности и научни степени в ИА с НА


Списания с импакт фактор


Изисквани документи за допускане до конкурс и защита на дисертация


Правила за работа на научното жури