Коментар към проектите, по които се работи в Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО):

   Проектите се изпълняват при интензивна и ефективна експлоатация на инфраструктурата на НАО. В част от проектите е планирано финансиране за обновяване и осъвременяване на телескопите и инструментите към тях (детектори, спектрографи, камери и други). Друга част, типичен пример за което са проектите по оперативна програма „Човешки ресурси”, предвижда финансиране на обучението на млади учени, докторанти и постдокторанти, тяхното участие в конференции, научен обмен, работни срещи, лекторски курсове и други.
  Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория разполага с извънбюджетни проектни средства от Европейски и национални програми, но те не могат да се използват за финансирането разходи за електроенергия, за ремонтни дейности и обновяване на базовата инфраструктура на телескопите в НАО, тъй като според условията и договорите по тези програми това са недопустими разходи. Недопустими разходи по тези програми са и заплатите по трудови договори на служителите и учените от института.
   Липсата на средства за издръжка и развитие на инфраструктурата на ИА с НАО е предпоставка за неефективното усвояване на средствата предвидени в проектите с Европейско и национално финансиране и възпрепятства тяхното изпълнение.