ОБЯВИ ЗА ДОКТАОРАНТИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти през учебната 2015-2016 г.
със Заповед № I-114 от 18.06.2015 г. на Председателя на БАН
В срок от 17.08.2015 г. до 16.10.2015 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на ИА с НАО

За справки – Институт по астрономия с НАО, бул.“Цариградско шосе“ №72, тел. 974-19-10 и 979-59-37 или в ЦУ-БАН, ул.“15 Ноември“ №1, стая 310, тел. 979-52-60.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


1) Молба до директора на ИА с НАО, в която кандидатите посочват специалноста , за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2) Автобиография;
3) Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4) Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5) Медицинско свидетелство;
6) Свидетeлство за съдимост;
7) Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8) Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по специалността от 30 ноември до 04 декември 2015 г.,
по чужди езици от 14 до 18 декември 2015 г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.   Класираните на конкурса се зачисляват от 01.01.2016 г.

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ В БАН - ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ


Анотация:

Изследване на дестабилизцията и ерупцията на протуберанси/влакна в активни области

(4.1 Физически науки, специалност «Хелиофизика»)
Предложена от доц. д-р Петър Духлев

Много често процесите в активните области (АО), възникващи в хода на нейната еволюция, инициират дестабилизация на влакното (протуберанса, при наблюдения на лимба) в нея. В зависимост от типа и степента на физическия процес, дестабилизацията може да доведе или до осцилации на влакното, или до неговата ерупция. Магнитната конфигурация на АО и нейната еволюция е решаваща както за типа на иницииращия механизъм, така и за типа на осцилациите на влакното или неговата ерупция. Доста често еруптивен протуберанс (ЕП), слънчево избухване и изхвърляне на коронална маса (ИКМ) възникват в една и съща едро-мащабна магнитна система, еруптираща в слънчевата корона. В такива случаи, типа на конфигурацията на АО-ти (биполярна, квадруполна, мултиполярна) е решаваща за характера на физическата взаимовръзка между тези три основни еруптивни прояви на Слънцето. В частност, за ЕП-и тя определя физическия механизъм на ерупцията, дали ерупцията ще бъде пълна, частична или ограничена и дали тя се съпътства от ИКМ и/или слънчево избухване. Изследванията в тази насока са особено актуални както за познанието ни за физическите процеси протичащи на Слънцето, така и за ранната диагностика на геоефективните слънчеви избухвания и ИКМ.

Тематиката е актуална за нашия институт и през последните пет години по нея има публикувани няколко престижни статии с водещи изследователи от Института по астрономия с НАО. Предвид развитието и израстването на академичния състав в група по хелиофизика, предлагаме заявка за една докторантура по тази специалност.


Анотация:

Изследване на масивни рентгенови двойни звезди и свързани с тях обекти

(4.1 Физически науки, специалност «Астрофизика и звездна астрономия»)
Предложена от проф. дфн. Радослав Заманов

В масивните рентгенови двойни звезди компактният обект (неутронна звезда, черна дупка) акретира вещество от звезден вятър или струя от масивна звезда. Донора на маса може да е звезда от главната последователност или ранен свръхгигант. Интерес за съвременната астрономия представлява взаимодействито на компактния обект с околното вещество в масивните рентгенови двойни звезди и други подобни двойни звезди (катаклизмични, симбиотични, ниско-масивни рентгенови двойни). Изследват се различни астрофизични процеси, като: акреция, изхвърляне на джетове, спектрална и фотометрична променливост, късовременна, орбитална и суперорбитална променливост, формиране на емисионни линии и високо енергетично излъчване. Предвид развитието и израстването на академичния състав в нашата група, бихме искали да заявим една докторантура по тази тема. Предвиждат се спектрални и фотометрични наблюдения с телескопите на НАО - Рожен, използване на архивни наблюдения от Ливерпоол телескоп, 2.2-м телескоп на ESO и др. Тематиката е актуална за нашия институт, през последните 5 години по нея има публикувани 5 престижни статии с водещи изследователи от Институт по Астрономия с НАО.


www.astro.bas.bg