ОБЯВИ22.03.2017г.

Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на доцент дфн Даниела Петрова Кирилова

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на академична длъжност „професор” съобщават, че на 13 април 2018 г. (петък) от 11:00 ч   в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София,   ще се проведе открито заседание на Научното жури.

  Научно жури
Председател на журито:
• проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО - БАН

Членове на журито:
• проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - ШУ “Епископ Константин Преславски”
• проф. дфн Екатерина Христова Христова – ИЯИЯЕ – БАН
• доц. д-р Димитър Магдаленов Младенов - СУ “Св. Климент Охридски”
• доц. д-р Петко Любенов Недялков – СУ „Св. Климент Охридски“

• проф. дфн Радослав Костадинов Заманов – ИА с НАО - БАН
• проф. д-р Румен Станимиров Бачев – ИА с НАО – БАН

Материалите по конкурса са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО: http://astro.bas.bg/Konkursi_Materiali/DK/
30.11.2017г.

Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на гл. асистент д-р Светла Валентинова Цветкова

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на академична длъжност „доцент” съобщават, че на 18 декември 2017 г. (понеделник) от 10:30ч   в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София,   ще се проведе открито заседание на Научното жури.

Научно жури
Председател на журито:
• доцент д-р Иванка Кирчева Статева – ИА с НАО – БАН

Членове на журито:
• проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - ШУ “Епископ Константин Преславски”
• проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев - ШУ “Епископ Константин Преславски”
• доц. д-р Антоанета Емилова Антонова – СУ „Св. Климент Охридски“
• проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО – БАН
• проф. д-р Ренада Константинова Константинова – Антова – ИА с НАО - Бан
• доц. д-р Петър Иванов Духлев – ИА с НАО – БАН

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО: http://www.astro.bas.bg/~stsvetkova/Konkurs_Docent
30.11.2017г.

Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на доцент дфн Николай Александров Томов

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на академична длъжност „професор” съобщават, че на 18 декември 2017 г. (понеделник) от 11:00 ч   в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София,   ще се проведе открито заседание на Научното жури.

Научно жури
Председател на журито:
• проф. д-р Ренада Константинова Константинова – Антова – ИА с НАО - БАН

Членове на журито:
• проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - ШУ “Епископ Константин Преславски”
• проф. дфн Цветан Борисов Георгиев - НБУ
• доц. д-р Петко Любенов Недялков – СУ „Св. Климент Охридски“
• проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО – БАН
• проф. дфн Невена Стефанова Маркова – ИА с НАО - БАН
• доц. д-р Иванка Кирчева Статева – ИА с НАО – БАН

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО: http://www.astro.bas.bg/~tomov/Konkurs_profesor
02.08.2017г.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява 3 (три) конкурса за заемане на академични длъжности в област на висше образование 4.1. Физически науки, по научна специалност «Астрофизика и звездна астрономия» за нуждите на отдел «Звезди и звездни системи» за професор (един) по тематика «Симбиотични звезди», доцент (един) по тематика «Магнитни полета и активност при звезди гиганти» и за главен асистент (един) по тематика «Еволюция на тесни двойни системи».
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в «Държавен вестник», бр. 61 от 28 юли 2017 г.
Документи се приемат в Института по астрономия с НАО, 1784 София, бул. «Цариградско шосе» №72, тел. 02 974 19 10.
21.04.2017г.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент” (един) по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност “Хелиофизика” за нуждите на отдел “Слънце и Слънчева система”.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 32 от 21.04.2017 г.).  Документи се приемат в ИА с НАО, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 9741910.
18.11.2016г.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява два конкурса за заемане на академични длъжности в област на висше образование 4.1. Физически науки, по научна специалност «Астрофизика и звездна астрономия» за нуждите на отдел «Звезди и звездни системи» за доцент (един) по тематика «Ранни етапи в звездната еволюция» и доцент (един) по тематика «Активни ранни звезди с емисионни околозвездни обвивки».

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в «Държавен вестник». Документи се приемат в института, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 974 19 10.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 90 от 15 ноември 2016 г.
26.09.2016

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 17. 10. 2016 г. от 14:30 ч в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Спектрални и фотометрични прояви на активност, свързани с обособените обвивки на избрани Be звезди

на Любомир Христов Илиев, главен асистент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Автореферат

Научен консултант: доц. д-р Васил Николов Попов - pdf
Председател на НЖ: доц. дфн Даниела Петрова Кирилова - pdf

Рецензии:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - pdf
проф. дфн Цветан Борисов Георгиев - pdf

Становища:

доц. д-р Петко Любенов Недялков - pdf
доц. д-р Васил Николов Попов- pdf
доц. дфн Даниела Петрова Кирилова - pdf

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата http://www.astro.bas.bg/~liliev.
18.08.2016г.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент” по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия” за нуждите на отдел “Звезди и звездни системи”.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” /бр. 16 от 16 август 2016 г./.  Документи се приемат в ИА с НАО, 1784 София, бул.” Цариградско шосе “ № 72, тел. 9741910
30.05.2016

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява два конкурса за заемане на академични длъжности в област на висше образование 4.1. Физически науки, по научна специалност «Астрофизика и звездна астрономия» за нуждите на отдел «Звезди и звездни системи» за доцент (един) по тематика «Симбиотични звезди от S тип» и доцент (един) по тематика «Екзопланетни системи».

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в «Държавен вестник» /бр. 40 от 27 май 2016 г./. Документи се приемат в института, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 974 19 10
11.05.2016

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 06. 06. 2016 г. от 13 ч 30 мин в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти

на Сунай Ибрямов Ибрямов, докторант в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Автореферат

Научен ръководител: проф. д-р Евгени Христов Семков

Председател на НЖ: проф. дфн Радослав Костадинов Заманов

Рецензии:

проф. дфн Радослав Костадинов Заманов - pdf
проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - pdf
Становища:

проф. д-р Евгени Христов Семков - pdf
проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев - pdf
доц. д-р Петко Любенов Недялков - pdf

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата http://195.96.237.189/~sibryamov/Thesis/.

11.05.2016

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 06. 06. 2016 г. от 15 ч в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Определяне на физически параметри на източниците на бърза променливост при избрани катаклизмични и симбиотични звезди”


на Георги Йорданов Латев, асистент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Автореферат

Научен ръководител: проф. дфн Радослав Костадинов Заманов

Председател на НЖ: проф. д-р Евгени Христов Семков

Рецензии:

проф. д-р Евгени Христов Семков - pdf
доц. д-р Петко Любенов Недялков - pdf

Становища:

проф. дфн Радослав Костадинов Заманов - pdf
проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - pdf
проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев - pdf

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата - http://www.astro.bas.bg/~rz/GLatev/.

25.11.2015

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор на науките” съобщават, че на 14. 12. 2015 г. (понеделник) от 13:30 ч. в зала 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе “ № 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Неравновесни процеси в ранната Вселена и техните космологични ефекти и ограничения”

на д-р Даниела Петрова Кирилова, доцент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Председател на НЖ: проф. дфн Радослав Костадинов Заманов – ИА с НАО

Рецензии:
проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО - pdf
проф. дфн Екатерина Христова Христова - ИЯИЯЕ - БАН - pdf
доц. д-р Димитър Магдаленов Младенов - СУ “Св. Климент Охридски” - pdf

Становища:
проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - ШУ “Епископ Константин Преславски” - pdf
проф. дфн Радослав Костантинов Заманов – ИА с НАО - pdf
проф. д-р Румен Станимиров Бачев – ИА с НАО - pdf
доц. д-р Петко Любенов Недялков - СУ “Св. Климент Охридски” - pdf

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО - http://www.astro.bas.bg/~dani.

07.10.2015

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор на науките” съобщават, че на 02. 11. 2015 г. (понеделник) от 14:00 ч. в зала 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе “ № 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Изследване на еруптивната активност на симбиотични звезди”

на д-р Николай Александров Томов, доцент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Председател на НЖ: проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО

Рецензии:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - ШУ “Епископ Константин Преславски” - pdf
проф. дфн Радослав Костадинов Заманов – ИА с НАО - pdf
проф. дфн Невена Стефанова Маркова – ИА с НАО - pdf

Становища:

проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО - pdf
проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев - ШУ “Епископ Константин Преславски” - pdf
доц. д-р Валери Костадинов Голев - СУ “Св. Климент Охридски” - pdf
доц. д-р Петко Любенов Недялков - СУ “Св. Климент Охридски” - pdf

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО - http://www.astro.bas.bg/~tomov/disertacia

28.08.2015

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 28. 09. 2015 г. от 15 ч. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Бърза променливост при избрани хромосферно активни звезди джуджета и апаратура за изследването им”

на Румен Гошков Богдановски, инженер в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Автореферат

Научен ръководител: проф. д-р Ренада Константинова Константинва-Антова

Председател на НЖ: проф. д-р Таню Русинов Бонев

Рецензии:

проф. д-р Таню Русинов Бонев – pdf
доц. д-р Валери Костадинов Голев – pdf

Становища:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева – pdf
проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев – pdf
проф. д-р Ренада Константинова Константинова-Антова – pdf

09.06.2015

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент” по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия” за нуждите на отдел “Звезди и звездни системи”.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи се приемат в института, 1784 София, бул.” Цариградско шосе “ № 72, тел. 9741910.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 42 от 9 юни 2015 г.
09.02.2015

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява три конкурса за заемане на академични длъжности в област на висше образование 4.1. Физически науки, по научна специалност «Астрофизика и звездна астрономия» за нуждите на отдел «Звезди и звездни системи» за професор (един) по тематика «Ранни етапи в звездната еволюция», професор (един) по тематика «Магнитна активност при звезди от късен спектрален клас» и за нуждите на отдел «Галактики» доцент (един) по тематика «Активни галактики».

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в «Държавен вестник».

Документи се приемат в института, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 974 19 10. Обявата е публикувана в ДВ бр. 10 от 6 февруари 2015 г.
01.12.2014

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност по професионално направление 4.1. Физически науки: по научна специалност "Астрофизика и звездна астрономия" за нуждите на отдел “Звезди и звездни системи”- главен асистент (един).

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”(бр. 98 от 28 ноември 2014 г.).  Документи се приемат в ИА с НАО, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 9741910.
03.10.2014.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява следните 3 (три) конкурса за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.1.

Физически науки: по научна специалност Астрономия и небесна механика за нуждите на отдел “Слънце и слънчева система” професор (един) по тематика “Физически и химически свойства на кометите, методите и инструментите за тяхното изследване”, по научна специалност Астрофизика и звездна астрономия за нуждите на отдел “Галактики и космология” професор (един) по тематика “Активни галактични ядра” и за нуждите на отдел “Звезди и звездни системи” доцент (един) по тематика “Двойни звезди с компактен обект”.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 78 от 19 септември 2014г.).  Документи се приемат в института, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 9741910.
03. 10. 2014.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 20. 10. 2014 г. от 15.30 ч. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе” № 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Фотометрично и спектрално изследване на симбиотичната двойна Z And в периода на активност 2000-2003 г.”

на Мима Тодорова Томова, асистент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. професионално направление 4.1 “Физически науки” и научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Научен консултант: проф. дфн Невена Стефанова Маркова

Председател на Научното жури:

доц. д-р Иванка Кирчева Статева (рецензия) - pdf

Членове на Научното жури:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева (рецензия) - pdf
проф. дфн Невена Стефанова Маркова (становище) - pdf
доц. д-р Петко Любенов Недялков (становище) - pdf
доц. д-р Валери Костадинов Голев (становище) - pdf
проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев (отзив) - pdf

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Библиотеката на ИА с НАО и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО -БАН: http://www.astro.bas.bg/~mtomova/PhD/
03. 10. 2014.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 20. 10. 2014 г. от 14 ч. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе” № 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Магнитна активност при избрани проеволюирали звезди”

на Светла Валентинова Цветкова, асистент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. професионално направление 4.1 “Физически науки” и научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Научен ръководител: доц. д-р Ренада Константинова Константинова-Антова

Председател на Научното жури:

проф. дфн Илиан Христов Илиев (рецензия) - pdf

Членове на Научното жури:

доц. д-р Антоанета Емилова Антонова (рецензия) - pdf
проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева (становище) - pdf
доц. д-р Петко Любенов Недялков (становище) - pdf
доц. д-р Ренада Константинова Константинова-Антова (становище) - pdf

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Библиотеката на ИА с НАО и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО -БАН: http://www.astro.bas.bg/~stsvetkova/PhD/
04.06.2014г.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 19. 06. 2014 г. от 14 ч. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Физически процеси, влияещи върху барионното вещество във Вселената

на Марияна Панайотова Манушева, физик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 “Физически науки”, научна специалност 01.04.02 “Астрофизика и звездна астрономия”

Автореферат

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Петрова Кирилова

Председател на НЖ: доц. д-р Бойко Милков Михов

Рецензии:

проф. дфн Екатерина Христова Христова - pdf
дфн Пламен Петков Физиев - pdf

Становища:

доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов - pdf
доц. д-р Бойко Милков Михов - pdf
доц. д-р Даниела Петрова Кирилова - pdf

28. 05. 2013

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 24. 06. 2013 г. от 14 ч. 30 мин. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Дестабилизация и ерупция на слънчеви протуберанси

на Костадинка Желязкова Колева, гл. асистент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 “Физически науки”, научна специалност 01.04.10 “Хелиофизика”

Автореферат

Научен ръководител: доц. д-р Петър Иванов Духлев

Председател на НЖ: доц. д-р Борис Петров Комитов

Рецензии:
проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - pdf
доц. д-р - Борис Петров Комитов - pdf

Становища:
проф. дфн Катя Янчева Георгиева - pdf
доц. д-р Петя Емилова Павлова - pdf
доц. д-р Петър Иванов Духлев - pdf

13. 03. 2013

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 22. 04. 2013 г. от 14 ч. 30 мин. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Изследване на възможно двойни разсеяни звездни купове в нашата Галактика

на Валентин Станчев Копчев, асистент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 “Физически науки”, научна специалност 01.04.02 “Астрофизика и звездна астрономия”

Автореферат

Научен ръководител: доц. д-р Георги Трендафилов Петров

Председател на НЖ: проф. дфн Радослав Заманов

Рецензии:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - pdf
доц. д-р Русчо Минчев Русев - pdf

Становища:


проф. дфн Радослав Костадинов Заманов - pdf
доц. д-р Евгени Петев Овчаров - pdf
доц. д-р Георги Трендафилов Петров - pdf

26.10.2012

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки: по научна специалност Астрофизика и звездна астрономия за нуждите на отдел “Звезди и звездни системи”. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.  Документи се приемат в института, 1784 София, бул.” Цариградско шосе “ № 72, тел. 9741910.
Обявата е публикувана в ДВ бр. 92 от 23 ноември 2012 г.
07. 05. 2012

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 11.06.2012 год. от 14 ч. в зала № 301на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Фотометрично изследване на звезди от тип FU Orionis и EX Lupi”


на Стоянка Петрова Пенева,
асистент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 “Физически науки”, научна специалност 01.04.02 “Астрофизика и звездна астрономия”.

Автореферат

Председател на НЖ : доц. д-р Евгени Семков

Рецензии:

проф. дфн Радослав Заманов   pdf
проф. дфн Диана Кюркчиева   pdf


Становища:

доц. д-р Валери Голев   pdf
доц. д-р Петко Недялков   pdf
доц. д-р Евгени Семков   pdf

19. 11. 2011г.   pdf


Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява два конкурса за заемане на академични длъжности по професионално направление 4.1. Физически науки: по научна специалност Астрофизика и звездна астрономия за нуждите на отдел “Звезди и звездни системи”, главен асистент (един) и за нуждите на отдел “Галактики и космология” главен асистент (един).
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Документи се приемат в института, 1784
София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 9741910.
Обявата е публикувана в ДВ бр. 91 от 18 ноември 2011 г.


Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 17.10.2011 год. от 14 ч. в зала № 301на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Морфологична характеризация на избрани Сийфърт галактики и сравнителен анализ с извадка от неактивни галактики”


на Люба Стоянова Славчева –Михова,

физик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН.
Професионално направление 4.1 “Физически науки”, научна специалност 01.04.02 “Астрофизика и звездна астрономия”.
Научен ръководител: доц. д-р Георги Петров
Председател на НЖ : Доц. д-р Румен Бачев
Рецензии:
Доц. д-р Валери Голев
Доц. д-р Петко Недялков
Становища:
Проф. дфн Диана Кюркчиева
Доц. д-р Георги Петров
Доц. д-р Румен Бачев


Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИА с НАО – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО при БАН: http://www.astro.bas.bg/d_docs/lslavcheva/


Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 17.10.2011 год. от 16 ч. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Приливно взаимодействие в масивни рентгенови двойни и симбиотични звезди”


на Кирил Атанасов Стоянов,


физик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН.
Професионално направление 4.1 “Физически науки”, научна специалност 01.04.02 “Астрофизика и звездна астрономия”
Научен ръководител: доц. дфн Радослав Заманов
Председател на НЖ: проф. дфн Илиан Илиев
Рецензии:
проф. дфн Илиан Христов Илиев
доц. д-р Валери Костадинов Голев
Становища:
доц. дфн Радослав Костадинов Заманов
доц. д-р Петко Любенов Недялков
доц. д-р Драгомир Вълчев Марчев
Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИА с НАО – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО при БАН: http://www.astro.bas.bg/d_docs/kstoyanov/


01.07.2011г.

Конкурси за професори (двама) и доцент27.05.2011г.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по астрофизика и звездна астрономия, професионално направление 4.1., физически науки - един, за отдел “Звезди и звездни системи” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.  Документи се приемат в института, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 9741910.
Обявата е публикувана в ДВ бр. 36 от 10 май 2011 г.

www.astro.bas.bg