ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕННИ РЕДОВЕ НА ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА И ГЕОФИЗИЧНАТА АКТИВНОСТ


(съвместен проект за двустранно научно сътруднчество между Института по астрономия с НАО-БАН и Геофизичния център към Руската академия на науките )

Този проект е в областта на хелиофизиката и космическата геофизика


Основни задачи:

1. Анализ на временни редове на инструментални индекси на слънчевата активност - брой и площи на слънчеви петна и факелни полета, слънчево радиоизлъчване (F10.7, радиоизбухвания от различни типове и др), индекси, свързани със слънчевите изригвания, избухванията на протуберанси, коронални дупки и др. нестационарни явления в слънчевата атмосфера.

2. Анализ на временни редове на различни геофизични индекси, намиращи се в доказана силна пряка или косвена връзка с различни прояви на слънчевата активност - геомагнетизъм, аврорална активност, инструментални данни за потоците на галактичните космически лъчи (ГКЛ), концентрации на , "космогенни" радиоизотопи (C14, Be10 и др.) в естествени слоисти и пръстенообразни структури (дървесни годишни кръгове, корали, океански седиментни скали, континентални ледници, пещерни образувания).

3. Изследване на временни редове на различни параметри на околната среда, отнасящи се до ниската атмосфера, повърхността и недрата на Земята, за които е доказано или се предполага наличието на статистически значими връзки със слънчевата и геофизичната активност - климатични параметри, щирини на годишните кръгове на дърветата, концентрации на малки газови компоненти в ниската и средна атмосфера на Земята (азотни окиси, озон), хидроложки параметри (нива на водни басейни - езера и вътрешноконтинентални морета), дебит на реки и др.) , тектоничнна активност (вулканизъм и земетресения).

4. Изследване на факторни (включително и многофакторни) статистически връзки между параметрите, посочени в т.1-3 посредством корелационно-регресионен анализ, дискриминантен анализ, дисперсионен анализ, хи-квадрат -тест и др. методи за проверка на статистически хиипотези.

5. Построяване на прогностични модели на базата на получените резултати за параметрите, описани по т.1-4. Получаване на оценки за тяхната устойчивост във времето.

Партньор:

Геофизичен център на РАН Геофизичен център на РАН