Обществени поръчки - Профил на купувача


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН - pdf


06.02.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/.
Документи - виж тук

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

web site: http://www.bas.bg/17.11.2016 г.

Решение за прекратяване процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на CCD камера, предназначена за 2-м телескоп на ИА с НАО” (виж тук).10.11.2016 г.

Срокът за подаване на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Закупуване на CCD камера, предназначена за 2-м телескоп на ИА с НАО" се удължава до 16.00 часа на 16.11.2016 г. (виж тук). Отварянето на офертите ще се състои от 10:00 часа на 17.11.2016 г.18.10.2016 г.

Днес, 18.10.2016 г., Институтът по астрономия с НАО открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Закупуване на CCD камера, предназначена за 2-м телескоп на ИА с НАО".

Пакетът с пълната документация за участие в процедурата се намира тук.

25. 02. 2013г.

Днес 25. 02. 2013г. Институт по астрономия с НАО обявява Обществена поръчка относно:

"Изследване, разработка, изработка и въвеждане в експлоатация на високодисперсен спектрограф от тип "echelle", предназначен за 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО)"

Пакет с пълната документация се намира тук.

В Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, касаещи настоящата обществена поръчка:
Обявление номер 525314 и Решение номер 525318.

25. 03. 2013г. -- Относно обществена поръчка - Обявление номер 525314 и Решение номер 525318.
На вниманието на заинтересованите лица: - Постъпили до момента въпроси и техните отговори.

22. 04. 2013г. -- Относно обществена поръчка - Обявление номер 525314 и Решение номер 525318.
На вниманието на заинтересованите лица: - Обявление за отваряне на ценови оферти.