ПЕТРОВ, Георги Трендафилов
PETROV, Georgi Trendafilov

I. Дата и място на раждане
    24. 09. 1946 г., гр. София.

I. Date and place of birth
    1946, 24 of September; Sofia, BULGARIA

II. Гражданство
    Българско

II. Citizen
    Bulgarian

III. Семейно положение  
    Семеен, с две деца - дъщеря и син. 

III. Family status
    Married, 2 children - a daughter and a son

IV. Владеене на езици 

 • Руски - писмено и говоримо. 
 • Английски - писмено и говоримо. 
 • Немски, френски - ползвам с речник.

IV. Foreign Languages: 

 • Russian - written and spoken 
 • English - written and spoken 
 • German, French - with dictionary

V. Образование, научни степени и звания 

 •  Средно техническо образование  -  1965  г.   "Подемно-транспортни,  строителни,  пътни  и   земекопни машини". 
 •  Висше  образование  -  1974  г., "ФИЗИКА - производствен  профил, специализация по астрономия 
 • От  1979  г. - кфмн, приравнено на кфн - сега доктор 
 • От 1988 г. -  старши научен сътрудник втора степен
 • От април 2011 г. - доцент д-р

V. Education and Position 

 • 1965 - Technical School, Sofia 
 • 1974 - University of Sofia, Faculty of Physics - astronomer
 • 1979 - University of Yerevan, Armenia 
 • 1988 - Associated Professor - Senior Research

VI. Заемани длъжности до момента 

 • ДПК  "Д.Благоев" -  шлосер-монтьор на полиграфска техника
  • Физ.ф-т,  Катедра "Астрономия"            - 1972 - 1974  - техник. 
  • Физ.ф-т, Катедра "Метеорол. и Геофизика"   - 1974 - 1975 физик. 
  • Еревански Университет -                        1975 - 1978 - аспирант / докторант
  • БАН,Секция по "Астрономия" -                      - физик V-та ст.
  • БАН, Секция по "Астрономия" -                     - физик VI-та ст.
  • БАН, Секция по "Астрономия" -                             - н.с. II ст.
  • БАН, Секция по "Астрономия" -                              - н.с. I ст.
  • БАН,Секция по "Астрономия" -               - Ръководител на отдел
  • БАН,Секция по "Астрономия"/ ИА -                    - ст.н.с. II ст.
  • БАН, Институт по Астрономия - р-л сектор "Галактики", 2004 - 2010 г.
  • БАН, Институт по Астрономия - р-л проект Българска виртуална обсерватория - 2009 г. ...
  • БАН, Институт по електроника - физик, февруари 2017 -

  VI. Affiliations  

  • 1965 - Poligraphical State Company - technician 
  • 1972 - University of Sofia, Dept. of Astronomy - technician 
  • 1974 - University of Sofia, Dept. of Meteorology and             Geophysics - physicist 
  • 1975 - University of Yerevan - Ph.D. student 
  • 1978 - Bulgarian Academy of Sciences, Department of Astronomy - physicist 
  • 1983 - Bulgarian Academy of Sciences, Department of Astronomy - Scientific Research 
  • 1988 - Bulgarian Academy of Sciences, Department of Astronomy - Senior Research/Associated Professor
  • 2004 - 2010 - A head of department "Galaxies"
  • 2009 - 2011 - Project manager Bulgarian Virtual Observatory
  • 2017 - Bulgarian Academy of Sciences, Institute of electronics - physicist

  VII. Научна и преподавателска дейност  

  • Ръководител на  проект "Българска виртуална обсерватория" - 2009 г. ...
  • Ръководител на  проект "Индивидуални галактики" 
  • Ръководител на Договор  Ф-237/92 с МОН с   тема "Изследване на избрани празнини". 
  • Ръководител на Договор   Ф-494/94 с МОН  с тема  "Фотометрично  изследване    на  променливи    квазари"  като част от международната програма MEGAPHOT. 
  • Десет  дипломанти успешно  са защитили дипломни работи към Катедрата по Астрономия на СУ. 
  • Ръководител съм на четрима докторанти в ИА на БАН
  • - двама  защитили успешно, двама отчислени с право на защита. 
  • При  служебни командировки  в чужбина съм  изнесъл около 30 доклада пред семинарни сбирки. 
  • По-вече от 130 научни публикации. 
  • Специализирал съм в Института по Астрономия "Макс Планк", Хайделберг, Германия през 1987 г. - DAAD стипендиант 
  • Участие в съвместен проект с Института по Астрономия "Макс Планк", Германия - "Изследване на избрани празнини" 
  • Участие в съвместен проект с Института по Астрономия при университета в гр. Мюнстер, Германия - "Изследване на слаби галактики". 
  • Участие в съвместен проект с Института по Астрономия и Астрономическата обсерватория в гр. Турку, Финландия - "Изследване на активни галактики", 
  • Участие в съвместен проект с Института по Астрономия, гр. Бохум, Германия - " Изследване на BOX/PEANUT галактики 
  • Участие в съвместен проект с Института по Астрономия към Университета в гр. Бон, Германия - "Структура на Галактиката. Изследване на разсеяни купове в посока на антицентъра". 
  • Участие в съвместен проект със Специалната Астрофизическа Обсерватория на АН на СССР - "Изследване на активни галактики". 
  • Водещ изследовател в проект "Физика и еволюция на звезди и звездни системи" 
  • Курсове по LaTeX за млади учени и докторанти и  MS Office по програми за кариерно развитие

  VII. Scientific investigations and teaching/lectures 

  • 2009 - A head of project Bulgarian Virtual Observatory
  • 1995 - A head of Project Individual galaxies 
  • 1992 - A head of Project Study of selected VOIDS - National Foundation "Scientific Investigations" - No. 237 
  • 1994 - A head of Project Photometric investigation of variable QUASARS -  National Foundation "Scientific Investigations" - No. 494 
  • Ten students, doing their Diploma thesis in Astronomy
  • Four Ph.D. students (Doctorands) 
  • More than 30 seminar lectures abroad
  • More than 120 scientific publications
  • Three_months specialization in MPIA - Heidelberg, 1987, DAAD grant
  • Joint project Investigation of selected voids with MPIA - Heidelberg, Prof. H. Elsaesser
  • Joint project Investigation of faint galaxy population - Institute of Astronomy, Muenster, Prof. W. Setter
  • Joint project Investigation of Active Galactic Nuclei - University of Turku, Finland, Assoc. Prof. P. Teerikorpi
  • Joint project Surface Photometry of BOX/PEANUT galaxies - Institute of Astronomy, Bochum, Prof. R.J. Dettmar
  • Joint project Structure of the Galaxy: Open clusters in the anticenter - Observatory Hoer List, Institute of Astronomy, University of Bonn, Prof. W. Seggewiss
  • Joint project Active Galactic Nuclei - Special Astrophysical Observatory, Russia, Prof. I. Karatchentsev, Prof. V. Afanasjev
  • Scientific project Physics and evolution of stars and stellar systems - leading research
  • LaTeX courses for young scientists and PhDs and MS Office for career development  programs

   

  VIII. Членство в научни съвети и научни експертни комисии  

  • От  1983  до 2012 г. Член на Директорския и на Научния съвети на ССА с НАО  и на ИА. 
  • Член  на Националния комитет по Астрономия от 1996 г.  От 2006 - секретар на НКА.
  • Член на много комисии и съвети към ССА с НАО и ИА на БАН
  • Външен експерт към Националната агенция за професионално образование и обучение
  •  

  VIII. Member of Scientific councils and commissions 

  • 1983 - 2012 -. a member of the Scientific and Directory councils
  • 1996 ...- a member of the National Committee of Astronomy
  • 2006 ...- Secretary of the National Committee of Astronomy
  • 2001 ... - a member of the Scientific council of the Institute of Astronomy
  • External expert - National Agency for Vocational Education and Training
  • Taking a part in many different work group and commissions of the Institute of Astronomy

  IX. Членство в международни и национални професионални, научни и др. асоциации, федерации, дружества.  

  • Председател на Контролния съвет на Съюза на Астрономите в България - 2001, 2005
  • Член на Дружеството на физиците в България.  Член на Астронавтическото дружество и  член на бюрото на Смолянския клон на Дружеството. 
  • Член на Международния  Астрономически съюз (МАС) и на Комисия  №. 28 - "Галактики" на МАС. 
  • Член - съучредител на Европейския  Астрономически съюз. 
  • Член - съучредител на Клуба на стипендиантите на DAAD - Германия. 
  • Съучредител на фондация "Янко Сакъзов". 
  • Съучредител  и  член на Управителния съвет на фондация "Кръстьо Пастухов". 
  • Отговорен секретар на "Астрофизически изследвания"
  • Член на издателския борд на Bulgarian Astronomical Journal
  • Зам.председател на Църковното настоятелство на  новостроящ се храм
  • "Св. ап. Йоан Богослов" - гр. София. до 2012 г.
  • Председател  на  секцията на  синдиката НАСА  към ИА  на БАН. 
  • Районен съветник - район "Подуяне", София 1995-1999. 

  IX. International and National professional, scientific et. al. associations, federations, societies... 

  • Chair of the control council of the Bulgarian Astronomical Society - 2001, 2005
  • Member of Bulgarian Physical Society 
  • Member of the Society of the Astronauts 
  • Member of the International Astronomical Union - Commission No. 28 - " Galaxies" 
  • Member and cofounder of the European Astronomical Society 
  • Member-cofounder of the Bulgarian Astronomical Society;  President of the Control council 
  • Member - cofounder of the former DAAD grant students
  • Cofounder of Janko Sakazov foundation 
  • Cofounder and a member of the Management board of Krastjo Pastuhov Foundation 
  • Member and Secretary of the editorial board of  "Astrophysical Investigations",  IA, BAS. 
  • Member of the directory board of the Bulgarian Astronomical Journal
  • Vice-President of the Church "St. Joan Evangelist" council till 2012
  • President of the National Academical Trade union Association - branch of the Institute of Astronomy
  • 1996-1999 - Member of the state council - Sofia, district Podujane
  X. Административно - управленски опит 
  • Ръководител отдел "Астрономични наблюдения и обработка на астрономичната информация" - НАО "Рожен" - 1983 - 1986
  • Ръководител на отдел "Галактики" - 2004 - ...
  • Ръководител на проект "Индивидуални галактики" - 1995 - 2010
  • Ръководинтел на проект "Българска виртуална обсерватория" - 2009 - ...
  • Член на Директорския борд на проект ДО 02-115-НФНИ "БГ-ГРИД за водещи научни изследвания" - 2009 ...
  • Председател на Жилищната комисия на НАО. 
  • Извърших ПРЕОЦЕНКА на основния фонд на НАО на обща стойност тогава над 16 милиона лева. При тази преоценка се запознах с всеки уред или апаратура на стойност над 100 лв в НАО! 
  • Участвал съм в две Ревизионни комисии в ССА, при което по документи съм се запознал с цялото имущество на ССА. 
  • Дългогодишен Отговорник по Гражданска отбрана на ССА  
  • Бивш член на Профкомитета и отговорник по социално-битовите въпроси 
  • Председател на Атестационната комисия на бившата ССА с НАО и на ИА при БАН. 
  • От страна на синдиката НАСА съм включен в Комисията по изготвяне на Колективния трудов договор на ниво Академия. 
  • Член на Финансовата комесия на НС на ИА
  • Председател на Постоянната комисия по Инженерна инфраструктура, архитектура и благоустройство към РС "Подуяне"
  • Член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси към РС "Подуяне" 
  • Участвах активно в набирането на над 800 000 (осемстотин хиляди) лв. дарения за строежа на храм в кв. Левски - София. 
  • Председател на Комисия по използване на изчислителната техника в ИА 
  • Бивш член на Библиотечния съвет 

  X. Administration activities 

  • Head of the department of  ASTRONOMICAL OBSERVATIONS and DATA REDUCTION - 1983 - 1986
  • Head of the Commission of social activities
  • Member of the Financial Commission of the Scientific council
  • Head of the Commission of engineering infrastructure, architecture and social community - 1996 - 1999
  • Head of department GALAXIES - 2004 - ...
  • Head of project INDIVIDUAL GALAXIES - 1995 - 2010
  • Head of project BULGARIAN VIRTUAL OBSERVATORY - 2009 - ...
  • Board member of the project (DO 02-115-NSFB) - High performance computing GRID for advanced scientific applications.2009 ...

  XI. Работа на големи телескопи  

  • Крим - 1.25 м, спектрограф и ЕОПи 
  • Крим - двоен 40-см астрограф 
  • Крим - 2.6 м, спектрограф и ЕОПи 
  • Бюракан - 2.6 м , камера, спектрограф 
  • САО - 6 м, камера, спектрограф с ЕОПи 
  • Калар Алто - 2.2 м, спектрограф с ЕОПи и ССД 
  • Калар Алто - 3.6 м, ССД - спектри и преки кадри 
  • Рожен - 2 м, камера, спектрограф с ЕОП и ССД
  • Рожен - 60 см, спектрограф с ЕОП - експерименти 
  • Белоградчик - 60 см, фотометър, камера, ССД

  XI. Practice with big telescopes 

  • Crimea - 125 cm + spectrograph + ITS
  • Crimea - double 40 cm astrograph
  • Crimea - 2.6-m + spectrograph+ITS
  • Bjurakan - 2.6-m+spectrograph+camera
  • SAO - 6-m+camera+spectrograph+ITS
  • Calar Alto - 2.2-m+spectrograph+ITS+CCD
  • Calar Alto - 3.6-m+spectrograph+CCD
  • Rojhen - 2-m+camera+spectrograph+ITS+CCD
  • Rojhen - 60-cm+photometer+camera+ITS
  • Belogradchik - 60-cm+photometer+CCD

  XII. Изчислителна техника  

  • Хейделберг - VAX - VMS ,SUN, SOLARIS - OpenWin/UNIX,  DEC - ULTRIX/Xwindow/Motiff, HEWLETT PACKARD - UNIX 
  • Бохум, Хое Лист - DEC_alpha - UNIX/Xwindow 
  • Навсякъде - PC - DOS, WINDOWS, Linux 
  • Програмни пакети - MSOffice, MIDAS, Grapher, Surpher, Statistica, StatGraph, TableCurve, SpectrCalc, IRAF, IDL и много други
  • Програмни езици - Pascal, Fortran, C - последните главно за компилиране на програми 

  XII. Computer techniques and practice 

  • Heidelberg - VAX/VMS, SUN, SOLARIS + Open WIN/UNIX, DEC+ULTRIX, Hewlett Packard
  • Bochum, Hoer List Obs. - DEC-alpha+UNIX
  • PC - DOS, WINDOWS, Linux
  • MS-Office, Grapher, Surpher, StatGraph, TableCurve,SpectrCalc,Statistica and many others
  • MIDAS, IDL, VISTA, IRAF
  • Pascal, Fortran, C

  XIII. Основни направления в изследванията ми  

  • Астрофизика на газовите мъглявини 
  • Кинематика и динамика на звездни системи 
  • Активни ядра на галактики 
  • Функция на светимост 
  • Химически състав на мъглявини и галактики 
  • Разсеяни звездни купове 
  • Крупномащабна структура 
  • Гравитационни лещи 
  • BOX / PEANUT галактики
  • Развойна апаратурна дейност 
  • ГРИД и виртуална обсерватория

  XIII. Basic field of scientific investigations 

  • Astrophysics of gaseous nebulae
  • Kinematics and dynamics of stellar system
  • Active galactic nuclei
  • Luminosity function
  • Chemical abundance of nebulae and galaxies
  • Open clusters
  • Large scale structure of the Universe
  • Gravitational lensing
  • BOX / PEANUT galaxies
  • Astronomical maintenance
  • GRID and Virtual Observatory

      София, 03.07.2017, пенсионер от 10.10.2013 г.                               Sofia, 03.07.2017 ; retired after 10.10.2013.