Конкурси

Конкурси в Института по астрономия с НАО

Конкурси


10.12.2019г.

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН - София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност “главен асистент” (три) по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност “Хелиофизика” за нуждите на отдел “Слънце и Слънчева система” (един) и по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Астрофизика и звездна астрономия“ за нуждите на отдел „Звезди и звездни системи“ (два).

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник” (бр. 97 от 10.12.2019 г.). Документи се приемат в ИА с НАО, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 9741910.


22.03.2017г.

Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на доцент дфн Даниела Петрова Кирилова

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на академична длъжност „професор” съобщават, че на 13 април 2018 г. (петък) от 11:00 ч в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури.

Научно жури
Председател на журито:
• проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО - БАН

Членове на журито:
• проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - ШУ “Епископ Константин Преславски”
• проф. дфн Екатерина Христова Христова – ИЯИЯЕ – БАН
• доц. д-р Димитър Магдаленов Младенов - СУ “Св. Климент Охридски”
• доц. д-р Петко Любенов Недялков – СУ „Св. Климент Охридски“

• проф. дфн Радослав Костадинов Заманов – ИА с НАО - БАН
• проф. д-р Румен Станимиров Бачев – ИА с НАО – БАН

Материалите по конкурса са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО: http://astro.bas.bg/Konkursi_Materiali/DK/


30.11.2017г.

Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на гл. асистент д-р Светла Валентинова Цветкова

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на академична длъжност „доцент” съобщават, че на 18 декември 2017 г. (понеделник) от 10:30ч в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури.

Научно жури
Председател на журито:
• доцент д-р Иванка Кирчева Статева – ИА с НАО – БАН

Членове на журито:
• проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева - ШУ “Епископ Константин Преславски”
• проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев - ШУ “Епископ Константин Преславски”
• доц. д-р Антоанета Емилова Антонова – СУ „Св. Климент Охридски“
• проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО – БАН
• проф. д-р Ренада Константинова Константинова – Антова – ИА с НАО - Бан
• доц. д-р Петър Иванов Духлев – ИА с НАО – БАН

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО - БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО: http://www.astro.bas.bg/~stsvetkova/Konkurs_Docent